Kamer stemt resolutie seksuele en reproductieve gezondheid

De ‘Kamerresolutie inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het Belgisch buitenlands beleid en de internationale solidariteit’ werd op 12 januari aangenomen. Thema is onder meer hiv-preventie en -behandeling, anticonceptie en abortus, 

In die resolutie staat dat er jaarlijks in de context van de Internationale dag van de Seksuele Gezondheid op 4 september een awareness-event dient te komen over seksuele en reproductieve gezondheid. De Kamer verzoekt de federale regering om alle maatregelen die verworven seksuele en reproductieve gezondheid en rechten trachten terug te schroeven, te veroordelen. België moet zich inspannen om de 2030-agenda seksuele gezondheid (vooral voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR)) uit te voeren. Daartoe behoren ook de preventie en behandeling van hiv in de nieuwe samenwerkingsprogramma’s. 

De Kamer verzoekt België ook om op alle internationale en Europese fora een actieve voortrekkersrol te spelen op dit vlak, als centrale pijler in het transversaal beleid voor gendergelijkheid.

Anticonceptie, abortus

Europees moeten de EU-lidstaten worden opgeroepen om de universele eerbiediging en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verzekeren, door onder meer de toegang tot anticonceptie, gezinsplanning, prenatale en postnatale moeder- en kindzorg en een veilige en legale abortus te verzekeren.  Een speciaal gezant van de Europese Unie voor SRHR verdient aanbeveling. Men moet ijveren voor de toegang van zowel niet-gehuwde als gehuwde jongeren tot jeugdvriendelijke seksuele en reproductieve gezondheid en om zorgcentra na seksueel geweld te ondersteunen; verder dient het groeipad in de gezondheids- en reproductieve gezondheidsuitgaven ineens te worden verdergezet.

Wat de uitgaven preventie en aanpak van hiv in de Belgische internationale solidariteit betreft: die dienen minstens te worden bestendigd en indien mogelijk verhoogd; het kostenplaatje moet beter in kaart komen.

Kan men ook een allesomvattende “SRHR-marker” ontwikkelen? Dat om na te gaan in welke mate de door België directe en indirecte gesteunde projecten en programma’s, inclusief de Belgische geleverde humanitaire hulp, bijdraagt aan de bescherming en versterking van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. En kan dat ook internationaal, om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten beter te meten en te monitoren? 

Voor de Kamer moeten de bestaande beleidsnota’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking SRHR herzien, geactualiseerd en versterkt worden.

De resolutie eist meer middelen via België internationaal voor gerichte projecten, zoals onder meer de afdeling Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Onderzoek (RHR) van de WGO gezamenlijk met de internationale instellingen UNDP,UNFPA, UNICEF en de Wereldbank.

Hivpreventie en -bestrijding

Ook Hivpreventie en -bestrijding vragen middelen, weliswaar voor afgebakende  doelgroepen afbakenen voor gerichte interventies naar preventie, testen en behandelen, en dat multisectorieel. België moet als pionier het engagement aangaan om de She Decides-beweging proactief te blijven steunen. Het dient gezondheidssystemen in partnerlanden te versterken, gezinsplanning als essentiële diensten te integreren in de basisgezondheidszorg en terugbetaling door ziekteverzekering op te nemen, en te ijveren voor toegang van zowel niet-gehuwde als gehuwde jongeren tot jeugdvriendelijke SHRH. 

Naast de Belgische vrijwillige bijdrage aan UNFPA voor 2021-2024, moet ons land ook UNFPA Supplies (de belangrijkste verstrekker wereldwijd van gratis anticonceptiva) blijven steunen en de UNFPA steun verlenen in het aantrekken van diverse innovatieve financieringsmiddelen. 

De kamerresolutie dringt tot slot aan op onderzoek naar de impact van Covid-19 op de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes in onze partnerlanden en steun aan maatschappelijke middenveldorganisaties die actief bijdragen tot het bespreekbaar maken, bevorderen en beschermen van SHRH.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.